Leeftijd arbeidsovereenkomst voetballer wordt verlaagd van 16 naar 15

Leeftijd arbeidsovereenkomst voetballer wordt verlaagd van 16 naar 15

Vanaf het seizoen 2018/2019, en meer bepaald vanaf 16 juni 2018, wordt de minimumleeftijd voor jonge voetballers om zelfstandig een arbeidsovereenkomst af te sluiten verlaagd van 16 naar 15 jaar.


Tot op heden kon een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars slechts ten vroegste geldig aangegaan worden vanaf het einde van de voltijdse leerplicht.1 Onder betaalde sportbeoefenaars worden verstaan de personen die de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon dat een bepaald bedrag overschrijdt.2 Dit bedrag wordt voor de periode van 1 juli 2018 tot en met
30 juni 2019 bepaald op 10 200,00 euro per jaar.3

De wetgever bracht deze minimumleeftijd sinds 2 augustus 2001 voor de uitoefening van de sporttakken van het basketbal, het voetbal, het volleybal en het wielrennen op 16 jaar voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars gesloten voor deeltijdse arbeid welke voorziet in een arbeidsregeling waarbij de betaalde sportbeoefenaar maximaal 80 uren per maand ter beschikking is van, en op 18 jaar voor een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars gesloten voor deeltijdse arbeid welke voorziet in een arbeidsregeling waarbij de betaalde sportbeoefenaar meer dan 80 uren per maand ter beschikking is van de werkgever evenals voor een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars gesloten voor voltijdse arbeid.4

Na lang sociaal overleg werd uiteindelijk na advies van het Nationaal Paritair Comité voor de Sport en na advies van de Raad van State beslist om deze minimumleeftijd inzake voetbal te verlagen naar 15 jaar, doch enkel mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.5

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst inzake de arbeids- en loonvoorwaarden voor de betaalde voetballer van 11 januari 2018 bepaalt daarover dat vanaf het seizoen 2018/2019, een voetbalclub een arbeidsovereenkomst kan afsluiten met een minderjarige vanaf 15 jaar onder de volgende voorwaarden6:

-    Er dient contractueel te worden voorzien in de arbeidsovereenkomst dat school en les volgen een pertinente rol zullen  spelen en dat de club de speler in staat zal stellen om ten allen tijde zijn schoolverplichtingen na te komen;

-    Er kunnen geen voorafgaandelijke pre-contracten worden afgesloten vóór dat men de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt (zoals dit vandaag zeer veel gebeurt via een sterkmaking door de ouders van de minderjarige);

-    De opleiding moet eveneens tot doel hebben om de jongeren meer kansen te geven binnen de eigen Belgische clubs;

In mei 2020 zal een eerste globale evaluatie volgen door een door de sociale partners opgerichte paritaire commissie. 

Het belangrijkste doel van deze wetswijziging is om het jonge Belgische talent binnen de landsgrenzen te houden en te voorkomen dat grote talenten reeds op vroege leeftijd worden weggeplukt door buitenlandse voetbalclubs, zonder dat hier een transfervergoeding voor betaald diende te worden. De strijd om het grote talent zal bijgevolg een jaar eerder beginnen. 

Indien u als speler, club of ouder meer vragen heeft over deze materie, kan u hiervoor terecht bij ons sportrecht team.


Willem-Alexander Devlies
Advocaat

[1] Artikel 6, 1e lid van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, B.S. 9 maart 1978.

[2] Artikel 2, §1, 1e lid van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, B.S. 9 maart 1978.

[3] Artikel 1 van het KB van 25 mei 2018 Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, B.S. 6 juni 2018.

[4] Artikel 1 van het KB van 18 juli 2001 tot vaststelling, voor de uitoefening van bepaalde sporttakken, van de minimumleeftijd die vereist is om een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars te kunnen aangaan, B.S. 2 augustus 2001.

[5] Artikel 1 van het KB van 25 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 tot vaststelling, voor de uitoefening van bepaalde sporttakken, van de minimumleeftijd die vereist is om een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars te kunnen aangaan, B.S. 6 juni 2018.

[6] Art. 37, §2 cao van 11 januari 2018 inzake arbeids- en loonvoorwaarden voor de betaalde voetballer