Fiscaliteit in tijden van de corona-crisis

Fiscaliteit in tijden van de corona-crisis

Sedert begin deze maand wordt eenieder overspoeld door berichten over de aanhoudende verspreiding van het corona-virus, de wijze waarop de verspreiding kan worden tegengegaan en de zware implicaties ervan op het alledaagse leven van elk van ons.

De maatregelen die door de regering genomen werden en die tot gevolg hadden dat heel wat ondernemingen gesloten werden, de verplaatsingen van elkeen tot een strikt minimum herleid werden en telewerk de regel werd, zullen uiteraard enorme implicaties hebben op de globale economie maar eveneens op het gezinsbudget van heel wat gezinnen. De voorbeelden waarbij bepaalde werknemers intussen tijdelijk werkloos zijn en dus terugvallen op een ‘beperkte’ vergoeding zijn immers talrijk. Maatregelen om de getroffen gezinnen en de getroffen bedrijven maximaal te ondersteunen blijken dan ook noodzakelijk. 

Met deze blogpost poogt LOVIUS dan ook de juridische mogelijkheden op fiscaal vlak uiteen te zetten. 

Op fiscaal vlak zou thans gebruik gemaakt kunnen worden van volgende steunmaatregelen waarbij een onderscheid dient te worden gemaakt tussen enerzijds natuurlijke personen in het bezit van een ondernemingsnummer en de rechtspersonen, ondernemingen dus, en anderzijds particulieren. 

1. ONDERNEMINGEN (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer)

  1. Aanvragen afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten, en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling van de belastingschuld.

Voor ondernemingen worden de geldende regelingen inzake afbetalingstermijnen, kwijtschelding van boeten en nalatigheidsintresten thans versoepeld en aangepast aan de huidige omstandigheden. Zo zullen ondernemingen die reële hinder ondervinden ingevolge de corona-crisis (bv. Een daling van de bestellingen, daling omzetcijfer, …) een aanvraag kunnen doen om de ontstane belastingschuld af te betalen in diverse maandelijkse schijven. 

Daarnaast zou in voormelde omstandigheden ook aangedrongen kunnen worden op een vrijstelling van eventuele nalatigheidsintresten die zouden ontstaan door een laattijdige betaling van de ontstane belastingschuld. Eveneens zou aangedrongen kunnen worden op een kwijtschelding van eventuele boeten.  

Deze maatregelen zijn van toepassing voor wat betreft de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing.

Deze mogelijkheden zijn in wezen geen nieuwe maatregelen maar worden aangepast aan de huidige omstandigheden. Het bekomen van afbetalingstermijnen bijvoorbeeld was tot dusver slechts mogelijk wanneer ondernemingen moeilijkheden ondervonden. De ‘nieuwigheid’ is dat deze maatregelen specifiek geanalyseerd zullen worden in functie van het huidig klimaat waarin we ons thans bevinden. Voormelde mogelijkheden zullen dan ook enkel worden toegestaan voor zover de negatieve impact van de corona-crisis ook effectief aangetoond kan worden. Er blijft dus een zekere appreciatiemarge voorbehouden aan de administratie. 

De aanvraag tot het bekomen van een afbetalingsplan, kwijtschelding boetes of vrijstelling van nalatigheidsintresten zullen pas gedaan kunnen worden na ontvangst van het aanslagbiljet of betaalbericht en moet ingediend worden tegen uiterlijk 30 juni 2020.

De aanvraag kan zowel per e-mail of als per brief worden gestuurd naar het bevoegde "Regionaal Invorderingscentrum (RICB)". Binnen dertig dagen zal de Administratie antwoorden op de aanvraag.

Belangrijk is wel dat het verkrijgen van bovenstaande gunstmaatregelen geenszins een automatisme betreft. U zal als ondernemer zelf initiatief dienen te nemen waarbij alle stukken die uw aanvraag ondersteunen zullen dienen te worden toegevoegd. 

Voormelde gunstmaatregelen zullen bovendien niet toegekend worden wanneer u de bepalingen inzake aangifte overtrad of de belastingschuld zijn oorsprong kent in enige vorm van fiscale fraude. De maatregelen, en meer specifiek, de eventueel toegestane afbetalingsplannen zullen steeds worden ingetrokken ingeval deze niet stipt worden nageleefd of wanneer een collectieve insolventieprocedure (bv. faillissement) tussenkomt. 

2.Indiening aangiften in de Venn.B, RPB en BNI (vennootschappen)

De aangiftetermijn in de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting wordt verlengd tot uiterlijk 30 april 2020 middernacht voor ondernemingen met uiterste indieningstermijn van de aangifte uiterlijk 16 maart 2020.

3. Indiening BTW-aangiften

Ook voor de indiening van de periodieke BTW-aangiften wordt een uitstel toegestaan. 

Ondernemingen die per kwartaal een BTW-aangifte doen, kunnen voor het eerste kwartaal 2020 rekenen op een verlenging van de aangiftetermijn tot uiterlijk 7 mei 2020. 

Ondernemingen die maandelijks hun verplichtingen inzake BTW voldoen zullen voor februari 2020 kunnen rekenen op een termijnverlenging tot uiterlijk 6 april 2020 en voor maart 2020 tot 7 mei 2020.

De intracommunautaire opgave over de maand februari 2020 moet zijn ingediend tegen 6 april 2020; de opgave over de maand maart 2020 of het eerste kwartaal 2020 moet zijn ingediend tegen 7 mei 2020.

De jaarlijkse klantenlisting moet zijn ingediend tegen 30 april 2020 (in plaats van 31 maart); bij stopzetting van activiteit, moet de listing ten laatste op het einde van de vierde (in plaats van derde) maand na de stopzetting worden ingediend.

4. Betaaltermijnen BTW en bedrijfsvoorheffing

Er geldt automatisch een uitstel van betaling van twee maanden voor de BTW en bedrijfsvoorheffing zonder dat er boetes of interesten zullen worden aangerekend.

Er dient op dit punt dus geen concrete actie te worden ondernomen door de onderneming zelf, de steunmaatregel zal automatisch toepassing vinden 

Inzake BTW zullen de ondernemingen die maandelijks BTW-aangiften doen kunnen rekenen op een verlenging van de betaaltermijn tot 20 mei 2020 voor wat betreft de maand februari 2020 en tot 20 juni 2020 voor wat betreft de maand maart 2020. 

Ondernemingen die werken via kwartaalaangifte zullen uiterlijk 20 juni 2020 hun BTW-schuld voor het eerste kwartaal 2020 dienen te betalen. 

Inzake bedrijfsvoorheffing gelden gelijkaardige termijnverlengingen, meer specifiek tot uiterlijk 13 mei 2020 voor de bedrijfsvoorheffing van de maand februari 2020 en tot uiterlijk 15 juni 2020 voor de bedrijfsvoorheffing van de maand maart 2020.

Ondernemingen die ook voor de bedrijfsvoorheffing werken met kwartaalaangiften zullen uiterlijk 15 juni 2020 in betaling dienen te voorzien van de bedrijfsvoorheffing van het eerste kwartaal 2020.

5. Betaaltermijnen inzake vennootschapsbelasting als voor de rechtspersonenbelasting. 

Ook hier geldt automatisch een uitstel van betaling van twee maanden. Belangrijk hierbij is wel dat de automatische verlening van de betaaltermijn maar geldt voor uw belastingschuld betreffende aanslagjaar 2019 en voor zover de aanslag gevestigd werd vanaf 12 maart 2020.

6. Onroerende voorheffing: uitstel verzending aanslagbiljetten

De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei 2020).

Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen  een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

7. Rulings kosten eigen aan de werkgever

Naast de diverse aangehaalde steunmaatregelen, kunnen werkgevers ook zelf inspanningen leveren om hun werknemers een ‘kleine’ duw in de rug te geven. Het thuiswerk dat thans van iedereen verwacht wordt heeft uiteraard tot gevolg dat werknemers noodgedwongen een ‘home-office’ dienen te creëren. Het is daarbij niet ondenkbaar dat de werknemer daarbij zelf de kosten van internet draagt, zelf instaat voor eventuele (professionele) gsm-kosten, enz. 

In dergelijk geval kan gepoogd worden om een voorafgaand akkoord te verkrijgen van de fiscus (dienst voorafgaande beslissingen) om deze kosten verband houdende met het thuiswerk door de werkgever te doen terugbetalen en deze vervolgens vrij te doen stellen van belastingen in hoofde van de werknemer.

2. PARTICULIEREN

1. Betaaltermijnen inzake personenbelasting

Ook hier geldt automatisch een uitstel van betaling van twee maanden. Ook hier is de automatische verlenging van de betaaltermijn maar van toepassing op een belastingschuld betreffende aanslagjaar 2019 en voor zover de aanslag gevestigd werd vanaf 12 maart 2020.

2. Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen.

De Vlaamse Belastingdienst kent daarom een algemene termijnverlenging van twee maanden toe om aan fiscale verplichtingen te voldoen inzake erfbelasting en registratiebelasting. Deze termijn gaat in vanaf het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. Thans gelden de verstrengde corona-maatregelen tot 5 april 2020, een algemeen uitstel wordt dus verleend tot 5 juni 2020. De indieningstermijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven dan 5 april 2020.

Bijvoorbeeld:

erfgenamen zouden een aangifte van nalatenschap moeten indienen ten laatste op 28 maart. Deze termijn wordt nu al verlengd tot 5 juni. 
erfgenamen zouden een aangifte in de nalatenschap moeten indienen ten laatste op 10 april. Deze termijn wordt nu verlengd tot 5 juni.

De aangehaalde steunmaatregelen pogen ondernemingen of particulieren met tijdelijke liquiditeitsproblemen enige ademruimte te geven. LOVIUS hoopt u middels voormelde uiteenzetting op de hoogte te hebben gebracht van de diverse tijdelijke steunmaatregelen. Deze tekst zal ook aangevuld worden als nieuwe maatregelen door de overheid worden verleend. 

Uiteraard zijn wij, desgewenst, bereid u verder bij te staan met een meer doorgedreven advies of met het formuleren van een aanvraag tot het bekomen van afbetalingsplannen, etc. 

Ook wanneer deze crisis financiële moeilijkheden doet ontstaan die heel wat verder reiken als het louter fiscale luik, en bijgevolg een meer doorgedreven individuele aanpak noodzakelijk zou zijn, zal LOVIUS steeds bereid zijn u met raad en daad bij te staan. 

 

Philippe Vanbellen
Advocaat-vennoot

Sven De Maeseneer
Advocaat-medewerker